Menu

Pensioen transitieplan

Pensioentransitieplan.nl is een website en informatiebron gemaakt door Dirk-Jan Plate van Pensioenlogica. Pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate wil u hiermee praktische informatie verstrekken over de aanstaande wijzigingen van het pensioenstelsel en de gevolgen die deze voor u kunnen hebben. De website richt zich uitsluitend op het pensioen-transitieplan. De andere onderdelen van het pensioenakkoord worden immers al uitvoerig in andere bronnen besproken. Voor informatie is deze website een prima tool. Voor advies over het pensioen-transitieplan of implementatieplan kunt u als werkgever of ondernemingsraad contact opnemen met Dirk-Jan Plate.

Pensioen transitieplan verplicht voor iedere werkgever

In de ‘Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (2019)’ en in de ‘Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord 2020‘ staat dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Behalve de bestaande deelnemers in een premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke staffel. Zij zijn voorlopig uitgezonderd.

Een maximale pensioenopbouw is niet langer de norm, wel een maximale premie-inleg. Iedere werkgever moet een pensioen-transitieplan opstellen en over alle wijzigingen overeenstemming met de werknemers bereiken. Bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn dat de partijen die de pensioenregeling zijn overeengekomen. Het bereiken van overeenstemming kan alleen na een informatietraject dat voor iedereen te begrijpen is. Dat kost tijd, maar scheelt later veel gedoe. In het pensioen-transitieplan staat hoe de nieuwe regeling eruit komt te zien en op welke wijze deze tot stand komt. Wie moeten er worden gecompenseerd (een adequate pensioencompensatie ontvangen), voor welk bedrag en hoe zit het met de instemming voor dit alles?

Instemmingsrecht OR, PVT, PV

Het transitieplan vormt de verantwoording voor de overstap. Het plan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij er inhoudelijk over gaan. Dat is niet altijd het geval. Klik hier voor meer informatie over onderdelen van een wijziging waar vakbonden niet over gaan.

2026

Vóór 2026 moet de transitie zijn afgerond. Er komen mijlpalen die per type pensioenuitvoerder (pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling) verschillen. De mijlpalen bepalen wanneer de verschillende onderdelen van de transitie plaats moeten vinden, waaronder het door de werkgever op te stellen transitieplan.

Een ander onderdeel is het implementatieplan. Op te stellen en te communiceren door de pensioenuitvoerder. De hoofdlijnennotitie stelt dat het (standaard) voorstel een startpunt voor de werkgever voor de onderhandelingen met de werknemers (vertegenwoordigers) vormt. De werkgever doet er verstandiger aan zich eerder te oriënteren over de pensioenwijziging én het compensatievraagstuk in plaats van te wachten op de pensioenuitvoerder. Een goede voorbereiding kost tijd en zorgt vaak voor betere beslissingen voor de lange termijn.  

Inhoud transitieplan

Het pensioen-transitieplan bevat minimaal de volgende onderdelen:

  • Voor welk pensioencontract is er gekozen, het nieuwe contract of de reeds bestaande verbeterde premieregeling?
  • Bij bedrijfstakpensioenfondsen: hoe om te gaan met bestaande aanspraken en rechten. Wel of niet invaren? En welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?   
  • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt.
  • Er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie.  
  • Er is een financieringsplan voor de compensatie vereist. Uitgangspunt is een kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers.

Een tijdelijke transitiecommissie kan ervoor zorgen dat partijen er tijdig vóór 2026 uitkomen.

Dubbel werk voorkomen

Als er op dit moment een verlenging van de actuele uitvoeringsovereenkomst en/of aanpassing van de pensioenovereenkomst speelt dan scheelt het tijd om rekening te houden met de aanstaande pensioentransitie en het pensioen-transitieplan. Dat voorkomt dat u binnen een paar jaar weer hetzelfde intensieve traject moet doorlopen.

Voorbeelden pensioentransitie

Welke pensioentransities dienen in de komende periode tot stand te komen? Hier vindt u een aantal voorbeelden van uitgewerkte pensioentransities. Deze voorbeelden blijven ‘in uitvoering’. Gelukkig kan niemand de toekomst voorspellen maar Pensioentransitieplan.nl belooft u wel alle ontwikkelingen op de voet te volgen.

Advies over uw pensioen transitieplan

Heeft u als werkgever of ondernemingsraad voor het opstellen van uw pensioen-transitieplan een onafhankelijk pensioenadviseur nodig die los van pensioenuitvoerders staat en de tijd effectief gebruikt om tot de beste pensioenoplossing te komen? Neem dan contact op met pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate.

Wanneer gaat u samen aan de slag?

Neem contact op