Menu

Pensioen transitieplan

Pensioentransitieplan.nl is een website en informatiebron gemaakt door Dirk-Jan Plate van Pensioenlogica. Pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate wil u hiermee praktische informatie verstrekken over de aanstaande wijzigingen van het pensioenstelsel en de gevolgen die deze voor u kunnen hebben. De website richt zich uitsluitend op het pensioen transitieplan. De andere onderdelen van het principe-pensioenakkoord worden immers al uitvoerig in andere bronnen besproken. Voor informatie is deze website een prima tool. Voor advies omtrent het pensioen transitieplan kunt u als werkgever of ondernemingsraad contact opnemen met Dirk-Jan Plate.

Pensioen transitieplan verplicht voor iedere werkgever

In het ‘principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel’ staat dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Een maximale pensioenopbouw is niet langer de norm, wel een maximale premie-inleg. Iedere werkgever moet een pensioen-transitieplan opstellen en over alle wijzigingen overeenstemming met de werknemers bereiken. Dat kan alleen na een informatietraject dat voor iedereen te begrijpen is. Dat kost tijd, maar scheelt later veel gedoe. In het pensioen transitieplan staat hoe de nieuwe regeling eruit komt te zien en op welke wijze deze tot stand komt. Wie moeten er worden gecompenseerd (een pensioencompensatie ontvangen), voor welk bedrag en hoe zit het met de instemming voor dit alles?

Instemming bij wijziging pensioenregeling

Cao-partijen krijgen het de komende jaren nog drukker, net als ondernemingsraden, werkgevers en adviseurs. Niet bij iedere pensioenregeling zijn vakbonden betrokken. Soms zijn vakbonden wel betrokken, maar hebben inhoudelijk geen zeggenschap over een (gedeelte) van de pensioentransitie. Als de cao-partijen volledige zeggenschap hebben, moeten zij tenminste de ondernemingsraad over de pensioenwijziging informeren. De minister schrijft in de brief van 5 juni 2019: ‘Van belang hierbij is dat de werkgever voor de wijziging van de pensioenregeling overeenstemming nodig heeft van de werknemersorganisaties of de ondernemingsraad’.

Nu al relevant

Het is zonde, als er op dit moment een verlenging van de actuele uitvoeringsovereenkomst en/of aanpassing van de pensioenovereenkomst speelt, de plannen uit het pensioenakkoord links te laten liggen. Nu al rekening houden met het akkoord scheelt tijd en geld. Deze website geeft u de eerste verkenning. Dirk-Jan Plate van Pensioenlogica kan daarna de verdere verdieping en uitvoering verzorgen.

Voorbeelden pensioentransities

Welke pensioentransities dienen in de komende periode tot stand te komen? Hier vindt u een aantal voorbeelden van uitgewerkte pensioen- transities. Deze voorbeelden blijven ‘in uitvoering’. Gelukkig kan niemand de toekomst voorspellen maar Pensioentransitieplan.nl belooft u wel alle ontwikkelingen op de voet te volgen.

Advies over uw pensioen transitieplan

In het principeakkoord staat dat werkgever en pensioenuitvoerder verplicht zijn informatie te geven over de pensioentransitie en de gevolgen ervan. Er moeten uniforme kaders komen waaraan de pensioentransitie moet voldoen.

De minister schrijft: ‘Hiertoe dient de werkgever de pensioenuitvoerder in beeld te laten brengen wat de effecten zijn van de overstap op degressieve pensioenopbouw, exclusief en inclusief de compensatie, op het te bereiken pensioenresultaat en het netto profijt voor verschillende leeftijdscohorten. Er worden uniforme kaders vastgesteld waaraan de berekening van de effecten van de transitie moeten voldoen, evenals de informatieverstrekking aan fondsorganen en deelnemers’.

U kunt op uw pensioenuitvoerder wachten. Misschien komen zij met uniforme kaders. Maar dat is niet realistisch. De pensioenregelingen zijn zo specifiek dat maatwerk meer voor de hand ligt. Daarnaast is een eventuele pensioencompensatie lastig te standaardiseren. Heeft u als werkgever of ondernemingsraad voor het opstellen van uw pensioen-transitieplan een onafhankelijk pensioenadviseur nodig die los van pensioenuitvoerders staat en de tijd effectief gebruikt om tot de beste pensioenoplossing te komen? Neem dan contact op met pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate.

Wanneer gaat u samen aan de slag?


Neem contact op