Menu

Pensioen transitieplan

Dagen
Uur
Minuten
Seconden
Dagen
Uur
Minuten
Seconden

Pensioentransitieplan.nl is een website en informatiebron gemaakt door Dirk-Jan Plate van Pensioenlogica. Pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate wil u hiermee praktische informatie verstrekken over de aanstaande wijzigingen van het pensioenstelsel en de gevolgen die deze voor u kunnen hebben. De website richt zich voornamelijk op het pensioen-transitieplan. Voor informatie is deze website een prima tool. Voor advies over het pensioen-transitieplan of implementatieplan kunt u als werkgever of ondernemingsraad contact opnemen met Dirk-Jan Plate.

Pensioen transitieplan verplicht voor iedere werkgever

In de ‘Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (2019)’ en in de ”Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord 2020′ staat dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Behalve bestaande premieovereenkomsten die reeds aan de toekomstige wettelijke eisen voldoen.

Een maximale pensioenopbouw is niet langer de norm, wel een maximale premie-inleg.

Het komt erop neer dat iedere werkgever vóór 2025 overeenstemming met de werknemers (en ondernemingsraad) moet bereiken over de wijziging van de pensioenovereenkomst en verantwoording in het pensioen-transitieplan aflegt waarom er sprake is van een evenwichtige pensioentransitie.

Instemmingsrecht OR, PVT, PV

Het transitieplan vormt de basis van de overstap. Het plan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij er inhoudelijk over gaan. Dat is niet altijd het geval. Voorbeelden van wijzigingen waar vakbonden niet over gaan zijn te lezen in het artikel ‘Ondernemingsraad en pensioenadvies‘.  

Wie doet wat en wanneer?

De mijlpalen die bepalen wanneer de verschillende onderdelen van de pensioentransitie moeten plaatsvinden staan in het onderstaande schema:

Tijdlijn pensioentransitie

Tijdlijn pensioentransitie

Een verzekeraar of premiepensioeninstelling kan alvast een voorstel maken. De werkgever doet er verstandiger aan zelf het initiatief te nemen. Pensioen betreft immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde tussen de werkgever en de werknemer. Tevens ligt de verantwoordelijkheid voor het transitieplan bij de werkgever. De pensioenuitvoerder voert slechts uit. Meer informatie over dit item is te lezen in het artikel ‘Pensioentransitie; wie bemoeit zich met wat?‘  

Maatwerk is de standaard.

Maatwerk is op lange termijn vaak voordeliger en beter. Bepaal dus uw eigen agenda door niet te lang te wachten. Het bereiken van overeenstemming met de werknemers (en ondernemingsraad) kan alleen na een informatietraject dat voor iedereen te begrijpen is. Dat kost tijd, maar scheelt later veel gedoe.

Na instemming van de pensioenwijziging en afronding van het pensioen-transitieplan kan de pensioenuitvoerder aan de slag. Het implementatieplan moet uiterlijk voor 1 juli 2025 door de pensioenuitvoerder zijn afgerond.

Inhoud transitieplan

Het pensioen-transitieplan bevat minimaal de volgende onderwerpen:

  • Voor welk pensioencontract is er gekozen, het nieuwe pensioencontract (NPC) of de verbeterde premieovereenkomst (WVP)? Meer informatie over de verschillen is te lezen in het artikel ‘Het nieuwe pensioencontract‘. 
  • Bij bedrijfstakpensioenfondsen: hoe om te gaan met bestaande aanspraken en rechten. Wel of niet invaren? En welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?   
  • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt? Het gaat hierbij om alle pensioensoorten; het ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. 
  • Er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie.  
  • Er is een financieringsplan voor de compensatie vereist. Uitgangspunt is een kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers.
  • Voor zover van toepassing, de gemaakte afspraken en initiële vulling van de solidariteitsreserve.   

Dubbel werk voorkomen

Als er op dit moment een verlenging van de actuele uitvoeringsovereenkomst en/of aanpassing van de pensioenovereenkomst speelt is het verstandig rekening te houden met de aanstaande pensioentransitie en het pensioen-transitieplan. Dat voorkomt dat u binnen een paar jaar weer hetzelfde (intensieve) traject moet doorlopen.

Voorbeelden pensioentransitie

Welke pensioentransities dienen in de komende periode tot stand te komen? Hier vindt u een aantal voorbeelden van uitgewerkte pensioentransities. Deze voorbeelden blijven ‘in uitvoering’. Gelukkig kan niemand de toekomst voorspellen maar Pensioenlogica belooft u wel alle ontwikkelingen op de voet te volgen.

Advies over uw pensioen transitieplan

Heeft u als werkgever of ondernemingsraad voor het opstellen van uw pensioen-transitieplan een onafhankelijk pensioenadviseur nodig die los van pensioenuitvoerders staat en de tijd effectief gebruikt om tot de beste pensioenoplossing te komen? Neem dan contact op met pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate.

Wanneer gaat u samen aan de slag?

Neem contact op