Menu

Nieuws

Vrijstellingsregeling verlengd

Veel deelnemers en gepensioneerden zullen in 2021 te maken krijgen met een geringe verlaging van het pensioen. Ondanks, of beter gezegd, dankzij het feit dat minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vrijstellingsregeling heeft verlengd. De brief is in te zien als u op de volgende link klikt. Als de vrijstellingsregeling niet was verlengd zou […]

Lees meer

Bedrijfstakpensioenfondsen en een vrije beleggingskeuze

Eerder schreef ik een artikel over de desinteresse van 10 verplicht gestelde pensioenfondsen op het gebied van dierenwelzijn. Het nieuwe pensioenstelsel maakt het voor bedrijfstakpensioenfondsen mogelijk (gewezen) deelnemers zelf een verantwoord beleggingspakket te laten samenstellen. Een verplichte pensioenregeling, maar wel één met een vrije beleggingskeuze.  Hoeveel risico’s wilt u delen? Tot 2026 drie pensioenkarakters: uitkeringsovereenkomst […]

Lees meer

Diensttijdonafhankelijk partnerpensioen

Het kabinet wil het advies van de Stichting van de Arbeid volledig overnemen. Bij overlijden vóór de pensioendatum komt er een diensttijdonafhankelijk partnerpensioen. Tevens zal de hoogte van het partnerpensioen niet meer gekoppeld zijn aan de pensioengrondslag maar aan het salaris. Het huidige partnerpensioen De huidige situatie is complex en kan ongewild tot financiële teleurstellingen […]

Lees meer

Uitwerking pensioenakkoord

De ‘Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord‘ is op 22 juni 2020 gepubliceerd. De notitie bevat de uitwerking van het in 2019 tot stand gekomen pensioenakkoord. Deze website, Pensioentransitieplan.nl, is ook meteen volledig geactualiseerd. Relevante zaken hoofdlijnennotitie Hoewel deze website het door alle werkgevers verplicht op te stellen transitieplan centraal stelt, is dit nieuwsbericht bedoeld om ook een aantal […]

Lees meer

Pensioencompensatie

Voor recente ontwikkelingen (juli 2020, klik hier) Voordat de ‘Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord’ was gepubliceerd schreef ik: Hoe pakt de pensioentransitie en bijhorende pensioencompensatie cijfermatig uit? Het Centraal Planbureau (CPB) is gaan rekenen. Natuurlijk op basis van veel aannames, want niemand kan de toekomst voorspellen. Het CPB presenteerde in zijn notitie (begin 2020) drie scenariosets: 1. zoals […]

Lees meer

Doorlopende uitvoeringskosten in het nieuwe pensioenstelsel

Doorlopende uitvoeringskosten kunnen een sterk negatief effect op de hoogte van het pensioen hebben. Hoe kunnen we dat voorkomen?  Onderzoek Er is door PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek verricht naar de effecten van het nieuwe pensioenstelsel op de doorlopende uitvoeringskosten. De minister heeft gekozen voor een commerciële […]

Lees meer

Professor Vandenbroucke houdt de vaart erin

Hoogleraar Vandenbroucke is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd de vaart erin te houden en een kwalitatieve analyse uit te voeren omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vanwege capaciteitsgebrek niet snel kan leveren. Ter uitvoering van de motie Klaver/Asscher toetst men de twee pensioencontracten op collectiviteit, solidariteit, zekerheid en of […]

Lees meer

Uitstel pensioenkorting brengt pensioentransitie dichterbij

Gezien de uitzonderlijke economische situatie maakt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruik van de mogelijkheid die artikel 142 Pensioenwet biedt. Er wordt speciaal in de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling een paragraaf ingevoegd. De tweede kamer is op 19 november 2019 geïnformeerd. Hierdoor krijgen de pensioenfondsen meer tijd (van afstel is […]

Lees meer

Verbeteringen premieregeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 november 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32043, 501) over de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling. De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) is 3 jaar geleden in werking getreden (Stb. 2016, 248). De minister reageert op de door SEO Economisch Onderzoek voorgestelde verbeteringen […]

Lees meer

Vernieuwing pensioenstelsel

In juni 2019 bereikten kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. In dit principeakkoord neemt het kabinet het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) over. Bij de vernieuwing van het pensioenstelsel is een vaste pensioenopbouw niet meer het uitgangspunt, maar een vaste premie. Samen met het loslaten van zekerheden […]

Lees meer