Menu

Versoepeling regels vroegpensioen

Als een werknemer het pensioen vervroegd liet ingaan binnen een periode van vijf jaar voor AOW-leeftijd was er fiscaal geen probleem. Het pensioen eerder laten ingaan, dus meer dan vijf jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd was alleen onder voorwaarden mogelijk. In de Wet toekomst pensioenen is nu geregeld dat deze periode is verruimd naar tien jaar (V&A 23-005 en V&A 23-008). Dit betekent een versoepeling van de huidige regels om met vroegpensioen te gaan. Het eerder laten ingaan van het pensioen (bijvoorbeeld 8 of 9 jaar voor pensioendatum) moet echter wel zijn opgenomen in het pensioenreglement.

Ook voor pensioenen die reeds zijn ingegaan

Of de pensioenuitkeringen al dan niet zijn ingegaan is niet van belang. Dat houdt in dat (gewezen) werknemers die hun pensioen vóór 1 juli 2023 niet eerder dan tien jaar voor de AOW-leeftijd hebben laten ingaan vanaf 1 juli 2023 zonder fiscale gevolgen weer aan het werk kunnen gaan.

Uitbreiding van 5 naar 10 jaar

De reden voor de verruiming naar 10 jaar is dat de voorwaarde van het afnemen van inkomensgenererende activiteiten, in minimaal dezelfde verhouding, op gespannen voet staat met de noodzaak tot langer doorwerken.

Meer dan 10 jaar met vervroegd pensioen?

Vraag:

Kan het ouderdomspensioen wel eerder dan 10 jaar voor pensioenleeftijd ingaan als de (gewezen) werknemer de intentie heeft om de inkomensgenererende activiteiten in gelijke mate te verminderen? Dat was vroeger namelijk de manier om meer dan 5 jaar voor pensioenleeftijd het pensioen vervroegd te laten ingaan.

Antwoord:

In de Wet toekomst pensioen kan dit niet meer. Ook al nemen de inkomensgenererende activiteiten af het pensioen eerder dan de nieuwe termijn laten ingaan is niet mogelijk (zonder fiscale gevolgen).

Tenzij er sprake is van:

  • een pensioenregeling waarin een eerdere ingangsdatum als uiterste reglementaire pensioenleeftijd is vastgesteld (dan is er namelijk geen sprake van vervroegen); of
  • overgangsrecht en de werknemer de inkomensgenererende activiteiten in gelijke mate vermindert en ook niet meer de intentie heeft om die activiteiten weer te hervatten.

Voorwaarden en gevolgen tot 1 juli 2023

Voor 1 juli 2023 waren de volgende regels, die zijn nog steeds van belang voor het overgangsrecht zijn, van toepassing.

Meer dan vijf jaar het pensioen vervroegen was mogelijk als de inkomensgenererende activiteiten in gelijke mate afnamen. Anders was de gehele pensioenaanspraak op de vervroegde ingangsdatum belast (Stcrt. 2018, 68653, onderdeel 6.2). 

Vraag:

Welke inkomensgenererende activiteiten waren voor de fiscale toets van belang?

Antwoord:

Allemaal, ongeacht uit welk dienstverband of ondernemersinitiatief afkomstig. Er waren uitzonderingen, voor nu voert het te ver deze te behandelen.

Let op:

De versoepeling van de regels voor het vroegpensioen zijn toe te juichen. Hoe meer mogelijkheden, hoe beter, indien effectief gebruikt. Daarvoor is het verstandig eerst de wensen en ook andere mogelijkheden te bestuderen.

Voor vragen en onafhankelijk pensioenadvies weet u mij (Dirk-Jan Plate) te vinden. Neem contact op.

Bijgewerkt op 1 juli 2023.

Disclaimer

Het kan zijn dat de tekst niet volledig is of dat de wetteksten verkeerd zijn geïnterpreteerd of dat er bijvoorbeeld in lagere regelgeving nog allerlei aanpassingen plaatsvinden. De wet is er immers pas net (sinds vandaag op het moment van schrijven). Daarom is het altijd belangrijk dat u de informatie laat toetsen en mede daarom aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan, hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed.