Menu

Versoepeling regels vroegpensioen

Als een werknemer het pensioen vervroegd laat ingaan binnen een periode van vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd is er fiscaal geen probleem. Meer dan vijf jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd is alleen onder voorwaarden mogelijk. In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt voorgesteld de periode van vijf jaar te verruimen naar tien jaar. Dit betekent een versoepeling van de huidige regels om met vroegpensioen te gaan.

Huidige voorwaarden en gevolgen

Meer dan vijf jaar het pensioen vervroegen is mogelijk als de inkomensgenererende activiteiten in gelijke mate afnemen. Anders is de gehele pensioenaanspraak op de vervroegde ingangsdatum belast (Stcrt. 2018, 68653, onderdeel 6.2). 

Waarom? Omdat de fiscale stimulering van pensioenopbouw tijdens de werkzame periode is bedoeld om na het werkzame leven het inkomen mee te vervangen.

Pensioen vervangt inkomen uit arbeid.

Welke inkomensgenererende activiteiten zijn voor de fiscale toets van belang? Antwoord: Allemaal, ongeacht uit welk dienstverband of ondernemersinitiatief afkomstig.

Uitzonderingen

Zorgmedewerkers

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen benadrukte in maart 2020 (V&A 20-005) dat zorgmedewerkers die meer dan 5 jaar vóór de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen gingen én een intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij verklaarden te stoppen met werken geen fiscale sanctie krijgen opgelegd als zij bijspringen in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Werkzaam in een andere sector

In de V&A 08-014 zijn de voorwaarden opgenomen voor degenen die werkzaam zijn in een andere sector, met vervroegd pensioen gaan en later toch weer aan de slag willen. Ongeacht het coronavirus of niet.

Voorbeeld fiscale sanctie

De werknemer vult een intentieverklaring in waarin hij verklaart te zullen stoppen met werken. Vervolgens komt zijn pensioen meer dan vijf jaar voor zijn AOW-leeftijd tot uitkering. Tegelijkertijd vraagt hij een WW-uitkering aan. Het UWV eist dan wel van de uitkeringsgerechtigde zich te zullen inspannen bij het vinden van een nieuwe baan.

Tegenstrijdigheid alom: aan de pensioenuitvoerder verklaart hij te stoppen en aan het UWV dat hij wil werken.

De gevolgen zijn groot: de fiscus verklaart de gehele pensioenregeling onzuiver én daarnaast kort pensioen meestal de WW-uitkering. Een goed advies vooraf had deze werknemer veel ellende kunnen besparen.

Uitbreiding van 5 naar 10 jaar

In de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen staat dat de periode wordt uitgebreid van 5 naar 10 jaar. Dat is in ieder geval het plan. De reden voor deze verruiming is dat de voorwaarde van het afnemen van inkomensgenererende activiteiten, in minimaal dezelfde verhouding, op gespannen voet staat met de noodzaak tot langer doorwerken.

Het gebruik van een intentieverklaring kan na de inwerkingtreding van de nieuwe wet vervallen.

Versoepeling van de regels voor het vroegpensioen is toe te juichen. Hoe meer mogelijkheden, hoe beter, indien effectief gebruikt. Daarvoor is het verstandig eerst de wensen en ook andere mogelijkheden te bestuderen. Misschien sluiten deze wel beter aan. Welke maat past u het beste?

Bijgewerkt op 13 april 2022.